Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

platné od 1.9.2015

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lacora.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi:

 • fyzická osoba (spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z.,
 • právnická osoba (podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Predávajúci

Internetový obchod Lacora.sk je prevádzkovaný firmou Lacora s.r.o., IČ: 48218995, DIČ: 2120105042,sídlo: Lipová  67, 900 33  Marianka, Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.105027/B, Štatutár: Ing. Matúš Laco 

Kontakty: Lacora s.r.o.
email: info@lacora.sk
telefón: +421 948 444 197

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníku, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci

Dodávateľ / predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ / kupujúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

 

2. Objednanie

Objednávať môžete on-line priamo na našich stránkach jednoduchým vložením do elektronického nákupného košíka a odoslaním vyplneného objednávkového listu prípadne objednaním tovaru emailom na adrese objednavky@lacora.sk. Podmienkou pre platnosť objednávky je pravdivé a správne vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári a to:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • úplnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • telefonický a emailový kontakt
 • presný názov tovaru, množstvo a cenu tovaru
 • spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
 • spôsob prepravy a prevzatia tovaru (poštou, prepravnou spoločnosťou)
 • ak je kupujúcim právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.lacora.sk

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil  s týmito Obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom,  a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odosielania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 

3. Stornovanie objednávky

Odoslanú a potvrdenú objednávku je možné stornovať telefonicky a elektronickou poštou (prosíme uveďte číslo Vašej objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.

 

4. Podmienky dodania

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne podľa prevádzkových možností predávajúceho. Zásielky sú odosielané kupujúcemu od 5 do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu.

Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorá slúži zároveň ako dodací a  záručný list.

 

5. Ceny

Ako cena pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená v dobe podania záväznej objednávky kupujúceho. Táto cena bude uvedená v záväznej objednávke, na webových stránkach alebo oznámená objednávateľovi telefonicky pri telefonickej objednávke. Cena je vždy konečná. Spotrebiteľ má možnosť sa pred prevedením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, počas akej doby zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Balné neúčtujeme. Akčné ponuky a ceny sú platné po celú dobu ich zobrazenia na stránkach www.lacora.sk.

Platobné podmienky - Platiť môžete osobne v hotovosti, dobierkou, kartou online a bankovým prevodom u odosielaných zásielok. V prípade platby bankovým prevodom alebo online platby je tovar odoslaný až po pripísaní čiastky na náš účet alebo po prijatí elektronického potvrdenia o prevedení transakcie. E-mail alebo pdf súbor potvrdzujúci prevedenie transakcie od Vašej banky preposielajte na info@lacora.sk a do predmetu e-mailu uvádzajte číslo svojej objednávky. Číslo bankového účtu pre platby prevodom je 3569233558/0200, IBAN: SK5502000000003569233558, BIC: SUBASKBX

 

6. Reklamácie a záručné podmienky

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. Pokiaľ je obal poškodený, tak je kupujúci povinný ďalej na mieste skontrolovať či nedošlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru je kupujúci povinný neodkladne informovať tak ako prepravcu, tak predávajúceho, najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia tovaru.

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že chyba bola spôsobená mechanickým poškodeným výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.  Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený predajcom.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový prípadne vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho:

Lacora, s.r.o., Lipová 67, 90033 Marianka.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať : reklamovaný tovar , kópiu faktúry, popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Každá fyzická osoba má zo zákona právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.

V prípade tohoto rozhodnutia nás o tom, prosíme, písomne alebo telefonicky informujte a dodržte nasledujúce:

 • vrátený tovar musí byť kompletný
 • tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu apod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku, u ktorého nie je možné predpokladať, že by ho bolo možné následkom toho z hygienických či bezpečnostných dôvodov ešte použiť, nie je možné takýto tovar dodávateľovi vrátiť
 • doložte prosím nami vystavený predajný doklad, jeho kópiu alebo číslo objednávky
 • uveďte svoje číslo bankového účtu

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu, pri kúpe tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho spotrebiteľa, ako aj pri kúpe tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu.

Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru nesie zákazník.

 

8. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne uviedol tovar do stavu, ktorý kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, že kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak, rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas prvých šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí tovaru.

 

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu.

Pri predaji tovaru zhromažďuje spoločnosť Lacora s.r.o. a prevádzkovateľ e-shopu www.lacora.sk, iba kontaktné údaje, konkrétne celé meno, adresy, telefónne čísla a emailové adresy, za účelom odoslania tovaru, komunikácie so zákazníkmi, štátnou správou a dopravcami. Kupujúci súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité predávajúcim k vyššie uvedenému účelu. Tieto údaje nie sú poskytované ďalším tretím stranám. O zmenu osobných údajov, alebo ich vymazanie možno požiadať telefonicky alebo emailom.

 

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie